Λαογραφικο Μουσειο

Folklore Museum Nea Moudania

Στο Μουσείο εκτίθενται οικιακά σκεύη, αγροτικά εργαλεία, φορεσιές, φωτογραφίες κ.λπ. από τη Βιθυνία της Μικράς Ασίας, το γενέθλιο τόπο των προσφύγων της περιοχής. Στοιχεία επικοινωνίας: Οικία Τούρκου Χατζή Οσμάν, Περιοχή Αλμύρας, 63200, Ν.Μουδανιά. Τηλ.: 23730 21368


Houses utensils, agricultural tools, costumes, photographs, etc. of Bithynia in Asia Minor, the birthplace of refugees in the region. Contact information: Turkish Haci Osman House, Almyros, 63200, N.Moudania. Tel .: 23730 21368